Artist: Kirsi Loponen

Today, I would like to introduce to you Kirsi Loponen and her colourful world. Since I’ve got to know about her passion for beadwork, beautiful things she can create fascinated me. Her work became an inspiration for the photographs shown below and for the FIRST *INTERVIEW on this blog.
Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Kirsi Loponen i jej kolorowy świat. Od kiedy dowiedziałam się o jej pasji do tworzenia koralikowej biżuterii, zafascynowałam się pięknem rzeczy przez nią tworzonych. Jej praca stała się inspiracją do poniższych fotografii oraz PIERWSZEGO *WYWIADU zamieszczonego na tym blogu. 
 
* I kept the original text written by Kirsi in English and I translated it to Polish. 
* Zachowałam oryginalny tekst napisany przez Kirsi w j. angielskim i przetłumaczyłam go na j. polski.
 
Can you introduce yourself?
I am Kirsi-peikko (Kirsi the Troll), a 40 year old beader from Finland. I live in Finland, but studied to be a veterinarian in Denmark. I am now working part time as a localization tester, making use of my Danish skills. One day I hope to be selling my beaded jewelry under the name ‘Peikko ja Keijukainen’ (The Troll and The Fairy).
Czy możesz się przedstawić?
Jestem Kirsi-peikko (Kirsi Troll), czterdziestoletnia projektantka biżuterii z Finlandii. Mieszkam w Finlandii, w Danii studiowałam weterynarię. Pracuję na pół etatu jako tester oprogramowania, głównie wykorzystując język duński. Pewnego dnia chciałabym sprzedawać swoją biżuterię pod nazwą ‘Peikko ja Keijukainen’ (Troll i Wróżka).
What art do you do and how did you start?
I do mostly jewelry with off loom beadweaving with seed beads as the main medium. Doing all kinds of crafts runs in my family, so I’ve been making things with my hands all my life. The first time I tried working with seed beads was in high school, when I did a few simple loomed pieces. The obsession/hobby began in 2007, when I was unemployed. I had been crocheting for a few months, when I found some seed beads in my drawer, and decided I wanted to make a necklace for the midsummer. My sister had shown me a couple of off loom stitches at some point, but I didn’t remember them properly, so I Googled ‘beadwork’. And then I fell down the rabbit hole of bead-weaving. I’ve also tried (read: obsessed over for a period) polymer clay to make jewellery and parts for jewellery, and chain maille, but seed beads are the drug of choice for me.
Jaką sztukę wytwarzasz i jak zaczynałaś?
Wytwarzam głównie biżuterię tkaną bez krosna koralikami jako głównym materiałem. Rękodzieło od zawsze towarzyszyło mojej rodzinie, więc przez całe moje życie miałam styczność z tworzeniem rzeczy moimi rękami. Pierwsze ‘spotkanie’ z koralikami nastąpiło w liceum, kiedy stworzyłam kilka prostych sztuk biżuterii na krośnie. Obsesja/hobby rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy byłam bez pracy. Przez pare miesięcy szydełkowałam, kiedy to znalazłam kilka koralików w mojej szufladzie i postanowiłam, że zrobię naszyjnik na Noc Kupały. Moja siostra pokazała mi kilka szwów, ale nie zapamiętałam ich na długo, więc wygooglowałam ‘ornament paciorkowy” i zostałam pochłonięta przez tzw. *”beading. Spróbowałam również (czytaj: miałam obsesję przez jakiś czas) wyrobu biżuterii/półfabrykatów biżuteryjnych z modeliny i łańcuchów (coś jak kolczuga), ale to jednak koraliki są moim uzależnieniem. 
 
*czasami tłumaczony na j. polski jako “koralikowanie”
How do you usually work?
I work as unergonomically as possible, from my couch, with my beads on the coffee table (and everywhere around me…) I also watch tv or Facebook etc. while working… There are plenty of barely started, and almost finished pieces around – sometimes I’m missing the perfect clasp, or just cant decide how to finish the piece, quite often I get a new idea in the middle of the piece, and can’t wait to try it.
Jak najczęściej pracujesz?
Pracuję nieergonomicznie jak tylko możliwe, z mojej kanapy z koralikami na stoliku kawowym (i wszędzie wokół mnie…). Zawsze oglądam TV lub Facebook itd. w czasie tego zajęcia… Wszędzie są dopiero co rozpoczęte lub prawie ukończone sztuki biżuterii – czasami brakuje perfekcyjnego zapięcia, albo po prostu nie mogę zdecydować się w jaki sposób zakończyć daną ozdobę. Dość często mam nowy pomysł po środku wykonywanej pracy i nie mogę czekać, aby go wypróbować. 

Bracelet inspired by the ‘Mitate Garden’ cuff by Stephanie Eddy /
Bransoleta inspirowana “Mitate Garden’ wykonaną przez Stephanie Eddy
From where do you get your inspiration?
The strongest inspiration for me is people I know. I get it in my head that I want to make a piece to a certain person (or someone commissions a piece from me), and then I think about their style and colours. If I’m in a rut, browsing beading blogs and beading directly from patterns gets me started. Once I’m in the flow, I often get ideas from the pieces I’m working on. Bed-weaving is a perfect medium for me this way – I’m not a person with a wild imagination, but I constantly see potential and ways to develop things that already exist. Sometimes the beads give me inspiration, and I just have to make something with a certain bead or a bead combination. My personal butterfly got its colours from pine trees, the green from the needles, and the two tones of brown from the trunk. I also get ideas and inspiration from jewellery made of other materials, and architectural details, that I want to make versions of in beaded form.
Skąd czerpiesz inspiracje?
Największą inspirację czerpię z ludzi, których znam. Mam w głowie to, co chciałabym zrobić dla danej osoby (lub ktoś zamawia coś ode mnie), a później myślę o kolorystyce i stylu. Jeżeli wpadam w rutynę, przeglądam blogi z biżuterią paciorkową i rozpoczynam beading bezpośrednio ze wzoru. Gdy już pracuję, często znajduję inspirację z biżuterii, którą właśnie wykonuję. Beading jest idealny dla mnie pod tym względem – nie jestem osobą z dziką wyobraźnią, ale zawsze widzę potencjał i możliwości rozwoju rzeczy, które już istnieją. Zdarza się, że koraliki są moją inspiracją i wtedy muszę zrobić coś z danym koralikiem lub koralikową kombinacją. Mój osobisty motylek dostał kolory z sosny, zielony z igiełek i dwa odcienie brązu z kory drzewa. Bodźcem może być również biżuteria wykonana z innych materiałów, detale architektury, które chcę ująć w formie koralików. 
 
What is your latest project?
Right now I’m working on a new earring pattern. I started to make a pair for my grandmother to replace a pair I made before that she misplaced (she already found them, though). I chose a simple pattern from a magazine that was made with the same basic technique as the original pair. I didn’t have all the same materials as in the pattern, so I ended up with something a little bit different. I’m choosing colours for the third pair at the moment.
Jaki jest Twój ostatni projekt?
Obecnie pracuję nad nowym wzorem kolczyków. Rozpoczęłam nową parę dla mojej babci, aby zastąpić poprzednie, zgubione (mimo, że już je odnalazła). Wybrałam łatwy wzór z magazynu, którego podstawa była taka sama jak w oryginalnych kolczykach. Nie miałam takich samych materiałów jak w tym wzorze, więc skończyłam na robieniu czegoś troszkę innego. W tej chwili jestem na wyborze koloru trzeciej pary.
Do you have any advice for people who want to start beading?
Buy seed beads of proper quality! Japanese (specifically Miyuki and Toho) and Czech beads are where it’s at. It is often suggested to start with the larger bead sizes (8/0 for Japanese and 9/0 for Czech), and I find this a good advice. Many people are a bit scared of the smallest sizes, but personally I find the challenge with them is with holding the tiny beadwork while working rather than the small size of the beads itself. If you want to try something made with peyote stitch, cylinder beads (Delica by Miyuki, Treasure by Toho) are the best to start with, even though they are the most expensive (you will get a neat result on your first try, which is nice for something so time consuming). For other basic stitches, regular seed beads from Czech and Japan are fine. Most patterns in the magazines are for Japanese seed beads, even though it’s not usually mentioned. You don’t have to buy magazines or books to get started, though! I worked only from free tutorials and patterns from the internet for a long time. Nowadays there are a lot of free video tutorials on YouTube as well. Don’t be afraid to try, but do start with something fairly simple, especially if you are new to crafting, or find graphs hard to read. No need to scare yourself off by making things too hard. Most beaders who have blogs or are on beading forums are also very happy to answer questions, as long as you’ve put some effort in figuring things out on your own first. You can also find classes via many bead stores, if you’d like some hands on tutoring, or to meet other beaders.
Czy masz jakieś porady dla osób, które chcą rozpocząć beading?
Kup koraliki o odpowiedniej jakości! Należy skupić się na japońskich (konkretnie Miyuki i Toho) i czeskich. Często zaleca się, aby rozpocząć od większych rozmiarów (8/0 japońskie i 9/0 czeskie) co uważam za dobrą wskazówkę. Wielu ludzi nieco obawia się mniejszych rozmiarów, ale osobiście uważam, że wyzwaniem jest tu trzymanie koralika podczas pracy, a nie sama jego wielkość. Jeżeli chcesz spróbować ścieg peyote, koraliki cylinder są najlepsze (Delica z Miyuki, Treasure z Toho), choć są najdroższe (otrzymasz estetyczny rezultat za pierwszym razem, co jest miłe w tak czasochłonnym zajęciu). Dla pozostałych podstawowych ściegów, regularne koraliki z Czech i Japonii są w porządku. Większość wzorów w czasopismach są wykonane z japońskich koralików, chociaż nie jest to zwykle wymienione. Nie musisz kupować czasopisma lub książki, aby rozpocząć! Przez długi okres pracowałam tylko z darmowymi poradnikami i wzorami dostępnymi w internecie. W dzisiejszych czasach można także znaleźć wiele filmików na YouTubie. Nie bój się spróbować, zacznij od czegoś prostego, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz przygodę z rękodziełem lub masz trudności z odczytywaniem grafów. Nie ma potrzeby, aby odstraszać się zbyt trudnymi rzeczami. Większość projektantów biżuterii z koralików, którzy posiadają blogi, albo są obecni na forach o beadingu, bardzo chętnie odpowiadają na pytania, tak długo jak tylko włożysz trochę wysiłku w rozpracowanie zagadnienia na własną rękę. Możesz również znaleźć zajęcia za pośrednictwem sklepów z koralikami, jeżeli chciałbyś mieć korepetycje, albo spotkać się z innymi ludźmi zajmującymi się beadingiem. 
Can people buy your jewellery?
If they are lucky 😉 My webshop is on a hiatus (need to make new pictures), but if you’re in Finland, you can email me for inquiries at peikkojakeijukainen at gmail.com
Czy ludzie mogą kupić Twoją biżuterię?
Jeśli mają szczęście 😉 Mój sklep jest zawieszony (muszę zrobić nowe zdjęcia), ale jeżeli jesteś w Finlandii, możesz do mnie napisać z zapytaniem pod adres peikkojakeijukainen (małpa) gmail (kropka) com

Kirsi’s blog in Finnish & English | Blog Kirsi w j. fińskim i j. angielskimhttp://peikkonen.blogspot.fi

I met Kirsi while working as a Software Test Engineer, we worked on many projects together. I truly enjoyed traveling with her on business trips. She usually had a beading magazine full of colourful patterns with her. She made two fantastic jewellery pieces (necklace and bracelet) for me which are presented on the photographs above.

Poznałam Kirsi pracując jako Tester Oprogramowania, pracowałyśmy razem nad wieloma projektami. Bardzo podobały mi się nasze podróże służbowe. Zazwyczaj miała ze sobą magazyn beadingu pełen kolorowych wzorów. Zrobiła dla mnie dwie fantastyczne ozdoby (naszyjnik i bransoletka), które są prezentowane na powyższych zdjęciach.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *