Honymoon in Croatia

At the beginning of June my husband and me went to Croatia to celebrate our honeymoon. The decision for this destination came easily because we heard a lot of good things about it.
We booked an apartment in a village called Lokva Rogoznica. To reach this wonderful place we rented a car at Split International Airport, a small Renault Clio that was only 2 weeks old! The car rental was a great idea to see as much as possible during our stay. Lokva Rogoznica is a small, old village situated in the mountains about 30km south from Split. It is a very peaceful, silent place in short distance to the sea (walking uphill was a bit difficult but it’s worth the sacrifice for the great views).
Na początku czerwca mój mąż i ja udaliśmy się do Chorwacji w naszą podróż poślubną. Decyzja o tym kierunku zapadła bardzo łatwo, ponieważ słyszeliśmy wiele dobrych opinii o tym kraju.
Zabukowaliśmy apartament w wiosce Lokva Rogoznica i wynajęliśmy auto na lotnisku w Splicie, aby dotrzeć do tego wspaniałego miejsca – małe Renault Clio, które miało tylko 2 tygodnie! Wynajem auta był dobrym pomysłem, aby zobaczyć jak najwięcej podczas naszej podróży. 
Lokva Rogoznica jest małą, starą wioską usytuowaną w górach, około 30 km na południe od Splitu. Bardzo ciche i spokojne miejsce, znajdujące się w odległości krótkiego spaceru od morza (pieszo pod górę było trochę trudniej, ale warto się poświęcić dla wspaniałych widoków).
 
D/1.
Arrival to Split International Airport from Helsinki and renting a car. A tip: when you book a car through www.rentalcars.com don’t buy a full insurance online! Buy it at the car rental office. Sixt informed us that the online insurance is not valid for them and if something would happen – we would have to claim the money from rentalcars. Additionally, Sixt wanted to freeze 900€ on our bank account as a deposit what created an unpleasant feeling… 900€?!? At the end, we bought additional insurance from Sixt to don’t worry too much.

We arrived to the apartment in Lokva Rogoznica around 1 pm and we felt in love with that place right away. Check our recommendation on Airbnb website posted by Samuel: Large Studio Apartment w/Balcony. What’s more, we had a honor to be the first guests in this wonderful place!

Przybycie na Międzynarodowe Lotnisko w Splicie z Helsinek i wynajem auta. Wskazówka: jeżeli zabukujesz samochód przez stronę internetową www.rentalcars.com nie zakupuj pełnego ubezpieczenia przez internet! Kup je w biurze wynajmu samochodów. Sixt nas poinformował, że internetowe ubezpieczenie nie jest dla nich ważne i jeżeli cokolwiek się stanie, będziemy musieli domagać się pieniędzy od rentalcars. Dodatkowo, Sixt chciał zamrozić 900€ na naszym koncie jako depozyt, co stworzyło nie najlepszą atmosferę…900€ ?!? Koniec w końcu kupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie od Sixt, aby nie martwić się zbytnio.
Przybyliśmy do Lokva Rogoznica około 13:00 i zakochaliśmy się w tym miejscu od razu. Sprawdź naszą rekomendację na Airbnb zamieszczoną przez Samuela: Large Studio Apartment w/Balcony. Co więcej, byliśmy pierwszymi gośćmi w tym wspaniałym miejscu!
D/2.

We went to Dubrovnik crossing the border with Bosnia and Herzegovina-and here is another tip for all people who rent a car in Croatia – you don’t need an additional green card to enter/cross that country (offered by many car rental companies for additional charge), the car insurance covers trips to BiH by default (if not crossed out). Dubrovnik is a great city when it comes to infrastructure, architecture and cappuccino :). Unfortunately, the amount of tourists is very high, even on the side streets so I cannot put it on my ‘romantic’ list.

Pojechaliśmy do Dubrownika, przekraczając granicę z Bośnią i Hercegowiną – i tu inna wskazówka dla osób, które wynajmują samochód w Chorwacji – nie potrzebujesz dodatkowej zielonej karty, aby wjechać/przekroczyć to państwo (oferowanej przez wiele biur wynajmu samochodów za dodatkową opłatą), ubezpieczenie samochodu pokrywa wyjazdy do BiH już w pakiecie (o ile nie zostało to specjalnie wykreślone). Dubrownik jest wspaniałym miastem pod względem architektonicznym, infrastruktury i cappuccino :). Niestety, ilość turystów jest bardzo wysoka, nawet w bocznych uliczkach, więc nie mogę go wpisać na moją ‘romantyczną’ listę.
D/3.

Omis, a small town situated about 9km away from our village. From there we decided to discover the world around River Cetina, driving through the winding roads.

Omis, małe miasteczko położone około 9 km od naszej wsi. Stamtąd postanowiliśmy odkryć świat wokół rzeki Cetriny, jadąc krętymi drogami. 

D/4.

We made a serious decision to cancel our accommodation in Split (we booked it in advance so we would be 3 nights in the village and 6 in the bigger city) and stay with our lovely hosts Mira and Darko. Additionally, we had to extend our car rental. It was very convenient because Split Airport was on the way to Trogir, another city recommended in many tourist brochures. In Trogir we ate a fantastic dinner with crazy storm above our heads.

Podjęliśmy decyzję, aby anulować zakwaterowanie w Splicie (zabukowaliśmy je wcześniej, tak aby spędzić 3 noce na wsi i 6 w większym mieście), aby zostać z naszymi wspaniałymi gospodarzami Mirą i Darko. Dodatkowo musieliśmy przedłużyć wynajem auta co było w miarę wygodne, ponieważ lotnisko znajdowało się po drodze do Trogir, miasta polecanego w wielu turystycznych folderach. 
D/5.

Plitvice Lakes National Park. This beautiful place appears on UNESCO list for almost 40 years. The uniqueness of fauna and flora, very well prepared tourist tracks, ferry and bus transport- everything for just 110 kunas (June). We drove through the Croatian mountains for 4 hours to reach that fantastic place. It was worth it!

Park Narodowy Jezior Plitwickich. To piękne miejsce jest na liście UNESCO już prawie 40 lat. Unikalna fauna i flora, bardzo dobrze przygotowane trasy turystyczne, promowy i autobusowy transport – to wszystko za 110 kun (czerwiec). Przedzieraliśmy się przez chorwackie góry przez 4 godziny, aby dotrzeć do tego fantastycznego miejsca. Było warto!
D/6.
Taking it slow.
Relaks.
D/7.

Split in the same way as Dubrovnik is one of the biggest cities in Croatia. If you are a great fan of natural products I recommend you to visit a Green Market where you will find a lot of local products in good price. During our trip we decided to use some kind of water transport, to spend some time on the water. We arrived to Split a bit too late to take a ferry so we decided to jump on the little motor boat and to spend whole 90min on the sea :D.

Split, tak samo jak Dubrownik, jest jednym z większych miast Chorwacji. Jeżeli jesteś fanem naturalnych produktów, polecam Ci wizytę na Green Market, gdzie możesz znaleźć wiele lokalnych produktów w dobrej cenie. Podczas naszej podróży zdecydowaliśmy się skorzystać z jakiegoś środka transportu wodnego, aby spędzić trochę czasu na wodzie. Do Splitu przyjechaliśmy zbyt późno, aby załapać się na prom, dlatego wskoczyliśmy na łódź, która opłynęła z nami wybrzeże w 90 min.
D/8.

Krka National Park. I truly recommend this park for everyone, especially for families with kids. The ticket price is the same as in Plitvice Lakes NP but here you can swim under the waterfalls! What a refreshing feeling and unforgettable moment!

Park Narodowy Krka. Szczerze polecam ten park wszystkim, szczególnie rodzinom z dziećmi. Cena biletów jest taka sama jak w PM Jezior Plitwickich, ale tutaj cena zawiera możliwość popływania pod wodospadami! Co za orzeźwiające i niezapomniane przeżycie!
D/9.
A beach time! Living in Finland for such a long time caused that we really miss the sun. We took a bit of food and refreshments, found a perfect beach far away from any noise and we enjoyed it for a few hours. At the evening our hosts prepared a special dinner. We spoke about everything and nothing for long hours.
Czas na plażę! Długie mieszkanie w Finlandii sprawiło, że bardzo tęsknimy za słońcem. Wzięliśmy ze sobą trochę jedzenia i napojów, znaleźliśmy idealną plażę z dala od hałasu i cieszyliśmy się nią przez kilka godzin. Wieczór należał do naszego gospodarza, który przygotował wyjątkową kolację. Rozmowom nie było końca.
D/10.
Back to Tampere, Finland.
Powrót do Tampere w Finlandii.
Photographs / Fotografie
Click on the photo to enlarge / Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *